• Træhuse og bjælkehuse fra Green House

    Specialist i træhuse

    Green House har over 20 års erfaring med fremstilling af lavenergi træhuse og bjælkehuse. Vi producerer på egen fabrik, hvor vi har fuld kontrol med kvalitetssikringen. Vi bygger både helårshuse og fritidshuse ud fra enten standardhustyper eller individuelle tegninger.

SALG OG LEVERING – GREEN HOUSE ApS

1. Gyldighed, oktober 2014

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle Green House Aps’s leverancer i Danmark, med mindre andet er aftalt skriftligt.

2. Ordrens omfang

Ordre indgås på baggrund af tegninger og materialebeskrivelser og nærværende kontrakt. Ydelser herudover er ikke indeholdt i ordren.

Montage af elementer er således kun indeholdt i ordren, såfremt dette er særskilt angivet i ordrebekræftelse.

Inden Green House Aps detailprojekterer i henhold til ordren, kan der som tillæg til kontrakten aftales ændringer i juridisk omfang, indretning og materialer. Tillægget til kontrakten prissættes af Green House Aps og indgår som en del af ordren. Herefter kan der ikke foretages ændringer i ordren.

3. Levering

Green House Aps leverer i henhold til særlig aftale (eventuel tidsplan) angivet i ordrebekræftelsen.

Såfremt Green House Aps har påtaget sig at udføre montage af elementer, er Green House Aps levering afsluttet, når Green House Aps færdigmelder det leverede. Det påhviler kunden at indkalde til afleveringsforretning, såfremt dette ønskes.

Hvis købers forhold hindrer levering, må der ske omgående skriftlig underretning til Green House Aps. Green House Aps er berettiget til, at kræve omkostninger til sikring og opbevaring af byggematerialer godtgjort af kunden.

Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads, er leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn kan køre på jævn og bærerdygtig underlag, og Green House Aps bærer risikoen for elementerne, indtil vognen er nået leveringsstedet.

Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plan, vandret og bæredygtig. Det er købers ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt.

Køber debiteres ved ventetid ved aflæsning udover en time.

4. Kontrol

Elementer og byggematerialer er underkastet Green House Aps’s løbende kvalitetskontrol.

Ved levering skal køber foretage, modtage kontrol og straks skriftligt påtale synlige fejl, herunder skader overfor Green House Aps.

Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, leveres af Green House Aps uden ejendomsforbehold og når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de køber.

Green House ApS leverer nødvendigt tegningsmateriale.
Forringes, ødelægges eller bortkommer materialer eller dele af dette inden aflevering, skal Green House Aps på egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, med mindre forholdet kan henføres til bygherren.

Green House ApS har i overensstemmelse med AB 92 i 5 år efter aflevering pligt og ret til at afhjælpe mangler.

Green House Aps er ikke erstatningsansvarlig for tab, der følger af mangler ved de leverede materialer, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra Green House Aps’s side.

Green House ApS hæfter dog ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

5. Betaling

Ordresummen er den samlede sum ifølge ordrebekræftelse og eventuel tillæg.
Ordresummen indeholder ikke udgifter til rydning af byggefelt, etablering af tilkørselsvej og udlæg af jernplader og lignende og byggestrøm, byggevand, tilslutningsafgifter og lign. Green House Aps’s omkostninger hertil betales af bygherre efter påkrav.

Betaling sker efter en rateplan, der indgår i ordren. Rateplanen angiver, hvilke beløb af kontraktsummen eller dele heraf, der skal betales og hvornår.

Senest 30 arbejdsdage efter aflevering af råhus fremsender Green House Aps en slutopgørelse. Betalinger efter ovennævnte bestemmelser er forfalden 8 dage efter fakturadato. Ved senere betaling forrentes Green House Aps’s tilgodehavende fra forfaldsdagen.

Bygherren skal ved påkrav fra Green House Aps´s stille sikkerhed for kontraktsummen i form af bankgaranti.

6. Forsinkelse

Green House Aps hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økominiske følgetab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.

7. Voldgift

Uenighed mellem parterne afklares ved den i AB 92 angivne voldgift. Retten i Aalborg er værneting.